Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

Rozpočet obce

Základným nástrojom financovania obce je rozpočet, ktorý vytvára základný rámec pre financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Pri jeho spracovaní je obec povinná dodržiavať platnú legislatívu, najmä zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Obec financuje svoje úlohy a funkcie predovšetkým z vlastných príjmov, ale môže prijímať aj úvery a iné návratné zdroje financovania, je však pritom povinné dodržať zákonom stanovené pravidlá a limity.

Príjmami rozpočtu obce sú najmä:

 • výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách alebo osobitného zákona,
 • úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 • ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
 • prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj:  

 • prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • návratné zdroje financovania,
 • združené prostriedky.

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä:

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, 
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku iných osôb, ktoré obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

 • prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 

Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa programov, funkčnej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov poskytnutých zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení rozpočtu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií a pod..

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov:

 • súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
 • súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.

Hospodárenie obce a účtovnú závierku overuje audítor.

r. 2024

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2024 - 2025 - 2026

rozpočet na roky 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,44 MB
Vložené: 18. 12. 2023

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2024 - 2026

návrh rozpočtu 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,47 MB
Vložené: 7. 12. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026

Stanovisko_ rozpočet_ 2024_L_Sielnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,71 kB
Vložené: 7. 12. 2023

r. 2023

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2023 - 2024 - 2025

rozpočet obce LS na roky 2023-2024-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,89 MB
Vložené: 22. 11. 2022

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2023 - 2025

Ro - návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,69 MB
Vložené: 23. 11. 2023

r. 2022

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2022 - 2023 - 2024

rozpočet na roky 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,11 MB
Vložené: 29. 11. 2021

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2022 - 2024

NÁVRH - rozpočet obce LS na roky 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,69 MB
Vložené: 9. 11. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024

K - Stanoviskio k Návrhu rozpočtu na rok 2022 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 720,83 kB
Vložené: 12. 11. 2021

r. 2021

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2021 - 2022 - 2023

Ro - rozpočet na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,44 MB
Vložené: 4. 11. 2020

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021

Ro - čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,1 MB
Vložené: 20. 9. 2022

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2021 - 2023

NÁVRH - Rozpočet na roky 2021 - 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,88 MB
Vložené: 15. 10. 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023

K - stanovisko k rozpočtu na rok 2021 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,27 kB
Vložené: 28. 10. 2020

r. 2020

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2020 - 2022

ROZPOCET 2020 -2021 - 2022 schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,23 MB
Vložené: 29. 11. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022

K - stanovisko k rozpočtu 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,71 kB
Vložené: 27. 11. 2019

r. 2019

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2019 - 2021

RO 2019 - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,45 MB
Vložené: 13. 11. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2019 - 2020 - úprava k 31.03.2019

Ro - zmena k 31.3.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,32 MB
Vložené: 10. 4. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

K - stanovisko k Ro 2019 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 613,73 kB
Vložené: 13. 11. 2018

r. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,25 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020 - úprava k 30.06.2018

RO 2018 - zmena k 30.6.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,26 kB
Vložené: 17. 9. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,34 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,82 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019 - úprava k 31.03.2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019 - úprava k 31.03.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,41 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,29 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018 - úprava k 31.08.2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018 - úprava k 31.08.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,78 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,24 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,96 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 28.02.2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 28.02.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 31.08.2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 31.08.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,87 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2014

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2014 - 2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2014 - 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,93 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2012

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2012 - 2014

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2012 - 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,63 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2011

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2011 - 2013

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2011 - 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,93 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 31 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. mierny dážď 31/18 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 29/18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 32/17 °C