Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

Hlavný kontrolór

PhDr. Desana Stromková

od 01.05.2023 hlavná kontrolórka obce Liptovská Sielnica 

kontakt: 0915/897 011, stromkova@psi-liptov.sk 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

     Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú    s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
     
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 
Voľby hlavného kontrolóra obce:
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 24.04.2023 - úspešná voľba.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 04.07.2022 - neúspešná voľba.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 29.09.2022 - neprihlásený žiaden kandidát.
 

r. 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024

K - plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,51 kB
Vložené: 12. 12. 2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026

Stanovisko_ rozpočet_ 2024_L_Sielnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,71 kB
Vložené: 7. 12. 2023

Správa z kontroly prevodov NHM obcou Liptovská Sielnica v roku 2023

K - správa z kontroly NHM obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,12 kB
Vložené: 29. 4. 2024

r. 2023

Správa hlavnej kontrolórky obce LS o kontrolnej činnosti v obci v roku 2023

Správa_HK_KC_2023_Lipt_Sielnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,21 kB
Vložené: 29. 2. 2024

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovská Sielnica od 1.6.2023

pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,7 MB
Vložené: 2. 6. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023

PKČ_L_Sielnica_do_31_12_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,23 kB
Vložené: 2. 6. 2023

r. 2022

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Liptovská Sielnica za rok 2022

Stanovisko_ZUO_L_Sielnica_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 637,69 kB
Vložené: 14. 6. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024

K - Stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2022 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 720,83 kB
Vložené: 12. 11. 2021

r. 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

K - plán kontr. činnosti na I. porok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,41 kB
Vložené: 16. 11. 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

K - plán kontr. činnosti na II. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,22 kB
Vložené: 16. 11. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023

K - stanovisko k rozpočtu na rok 2021 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,27 kB
Vložené: 28. 10. 2020

r. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

K - plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,67 kB
Vložené: 16. 1. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

K - Plán kontrólnej činnosti II.polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,24 kB
Vložené: 18. 8. 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022

K - stanovisko k rozpočtu 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,71 kB
Vložené: 27. 11. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020

stanovisko HK k Návrhu ZÚ za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,78 MB
Vložené: 8. 6. 2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

K - Správa kontroly za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,42 kB
Vložené: 25. 2. 2022

r. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

K - plán práce na 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 5. 2. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

plán kontr. činnosti II. porok 2019 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,16 kB
Vložené: 28. 6. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021

K - stanovisko k Ro 2019 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 613,73 kB
Vložené: 27. 11. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019

K - odborné stanovisko k záv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 601,1 kB
Vložené: 11. 5. 2020
Zobrazené 1-20 z 42

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 8 °C
nedeľa 19. 5. mierny dážď 19/9 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 23/10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 24/11 °C