Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Rozpočet obce

    Základným nástrojom financovania obce je rozpočet, ktorý vytvára základný rámec pre financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Pri jeho spracovaní je obec povinná dodržiavať platnú legislatívu, najmä zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Obec financuje svoje úlohy a funkcie predovšetkým z vlastných príjmov, ale môže prijímať aj úvery a iné návratné zdroje financovania, je však pritom povinné dodržať zákonom stanovené pravidlá a limity.

Príjmami rozpočtu obce sú najmä:

 • výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách alebo osobitného zákona,
 • úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 • ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
 • prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj:  

 • prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • návratné zdroje financovania,
 • združené prostriedky.

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä:

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, 
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku iných osôb, ktoré obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

 • prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 

Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa programov, funkčnej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov poskytnutých zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení rozpočtu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií a pod..

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov:

 • súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
 • súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.

Hospodárenie obce a účtovnú závierku overuje audítor.

r. 2023

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2023 - 2024 - 2025 Stiahnuté: 21x | 22.11.2022

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na rok 2023 - 2025 Stiahnuté: 25x | 07.10.2022

r. 2022

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2022 - 2023 - 2024 Stiahnuté: 62x | 29.11.2021

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 52x | 09.11.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 59x | 12.11.2021

r. 2021

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2021 - 2022 - 2023 Stiahnuté: 212x | 04.11.2020

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021 Stiahnuté: 21x | 20.09.2022

NÁVRH - Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 125x | 15.10.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 120x | 28.10.2020

r. 2020

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 240x | 29.11.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 220x | 27.11.2019

r. 2019

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 476x | 13.11.2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2019 - 2020 - úprava k 31.03.2019 Stiahnuté: 399x | 10.04.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 403x | 13.11.2018

r. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 419x | 13.02.2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2018 - 2020 - úprava k 30.06.2018 Stiahnuté: 356x | 17.09.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 447x | 13.02.2018

r. 2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 447x | 13.02.2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2017 - 2019 - úprava k 31.03.2017 Stiahnuté: 409x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 434x | 13.02.2018

Stránka