Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

Rozpočet obce

Základným nástrojom financovania obce je rozpočet, ktorý vytvára základný rámec pre financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Pri jeho spracovaní je obec povinná dodržiavať platnú legislatívu, najmä zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Obec financuje svoje úlohy a funkcie predovšetkým z vlastných príjmov, ale môže prijímať aj úvery a iné návratné zdroje financovania, je však pritom povinné dodržať zákonom stanovené pravidlá a limity.

Príjmami rozpočtu obce sú najmä:

 • výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách alebo osobitného zákona,
 • úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 • ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
 • prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj:  

 • prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • návratné zdroje financovania,
 • združené prostriedky.

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä:

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, 
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku iných osôb, ktoré obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

 • prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 

Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa programov, funkčnej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov poskytnutých zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení rozpočtu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií a pod..

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov:

 • súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
 • súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.

Hospodárenie obce a účtovnú závierku overuje audítor.

r. 2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018 - úprava k 31.08.2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2016 - 2018 - úprava k 31.08.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,78 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,24 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,96 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 28.02.2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 28.02.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Vložené: 13. 2. 2018

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 31.08.2015

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2015 - 2017 - úprava k 31.08.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,87 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2014

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2014 - 2016

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2014 - 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,93 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2012

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2012 - 2014

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2012 - 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,63 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2011

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2011 - 2013

Rozpočet obce Liptovská Sielnica na roky 2011 - 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,93 kB
Vložené: 13. 2. 2018
Zobrazené 21-29 z 29

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Michal, Michaela, Michael, Michala

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 22 °C 11 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 20/12 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 17/9 °C
pondelok 2. 10. zamračené 20/12 °C