Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

OZ - poslanci

Poslanci obce Liptovská Sielnica na volebné obdobie 2022 - 2026:

 • Fajčíková Alica - poslankyňa, Liptovská Sielnica č. 48                                                                kontakt: 0905/609 198, e-mail: alicafajcikova@azet.sk
 • Stanislav Gežík ml. , poslanec, Liptovská Sielnica č. 106                                                      kontakt: 0904/597 632, e-mail: stanogezik@citycom.sk
 • Grochalová Katarína, poslankyňa, Liptovská Sielnica 37                                                            kontakt: 0911/945 933, e-mail: kgrochalova9@gmail.com  
 • Halahija Tomáš - poslanec, Liptovská Sielnica č. 13                                                                kontakt: 0948/620 002, e-mail: kpt.tomas.halahija@gmail.com
 • Ing. Hollý Zdenko - poslanec, Liptovská Sielnica č. 162                                                       kontakt: 0918/874 491, e-mail: zdeno.holly@gmail.com
 • JUDr. Mgr. Magura Jaroslav - poslanec, Liptovská Sielnica č. 163                               kontakt: 0905/603 036, e-mail: jaromagura@gmail.com      
 • Ing. Staroňová Viera - poslankyňa, Liptovská Sielnica č. 55                                                       kontakt: 0908/091 320, e-mail:viera.rojcekova@gmail.com 
 • Uznesenie č. 74/2022 zo dňa 24.11.2022

 

Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý zastupuje občanov  v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov:

 • Európsky parlament - na úrovni Európskej únie,
 • Národná rada Slovenskej republiky - na celoštátnej úrovni,
 • zastupiteľstvá samosprávnych krajov - na úrovni samosprávneho kraja,
 • obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá - na úrovni obce, mesta, alebo mestskej časti Bratislavy alebo Košíc.

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Spravidla rozhodujú v zbore hlasovaním.

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávneho celku. Počet poslancov je daný zákonom podľa počtu obyvateľov obce.

Podľa toho o aký samosprávny celok ide poznáme obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo a zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

 1. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 2. Mandát poslanca zaniká:
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  8. v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
  9. zrušením obce alebo
  10. smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

      3. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne                oznámiť obci .

      4.  Poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 2. interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 4. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
 5. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Pre zasadanie a rokovanie obecného zastupiteľstva platie tieto pravidlá:

- zasadá podľa potreby, najmenej všaj raz za tri mesiace,

- o zvolanie zasadnutia môže požiadať aj aspoň jedna tretina poslancov,

- návrh programu zasadnutia sa zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím OZ,

- rokovania sú zásadne verejné, výnimkou je situácia, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov,

- na začiatku zasadnutia OZ schváli návrh programu zasadnutia a tiež jeho prípadné zmeny, doplnenia, vypustenia,

- na to, aby OZ mohlo o niečom platne rozhodnúť, musí byť uznášania schopné, čo je splnené, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov (okrem prípadov, kde je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov - napr. VZN, prevod majetku obce, zvolanie miestneho referenda, zvolenie hlavného kontrolóra...)

- obecné zastupiteľstvo rozhoduje prijatím uznesenia.

Podrobnejšie pravidlá si každá obec upravuje v rokovacom poriadku. Poslancovi OZ možno poskytnúť odmenu, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia príslušnej platovej skupiny.

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Sidónia, Sidón

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
takmer jasno 24 °C 13 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 24/12 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 28/12 °C
streda 26. 6. slabý dážď 28/15 °C