Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a  starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v z. n. p..

Organizačná štruktúra obce Liptovská Sielnica 

Obecný úrad Liptovská Sielnica zabezpečuje overovanie listín a podpisov na základe zákona    č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Po predchádzajúcej dohode osvedčíme väčšie množstvo podpisov a listín aj mimo stránkových hodín. Overenie mimo úradnej miestnosti je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

 

Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

 

Podávanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z., ktorý bol novelizovaný zákonom č. 94/20017 Z. z.

Podanie sťažnosti musí byť písomné a možno ho podať:

- v listinnej podobe - osobné odovzdanie na podateľni obecného úradu, vhodenie formou listu do obecnej poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vchode do budovy obecného úradu,  zaslanie formou listu na poštovú adresu obecného úradu: Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75,

- v elektronickej podobe - e-mail obecného úradu: obecls@liptsielnica.sk.

Akákoľvek listinná podoba sťažnosti musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná alebo autentifikovaná.

O prijatí, evidencii, prešetrení a vybavení sťažnosti, vrátení, odložení a následného oznámenia o  výsledku prešetrenia sťažnosti sa postupuje podľa citovaného zákona.

        

      -  OsÚ - informovanie obyvateľov.pdf 

      -  OsÚ - oznam pre obyvateľov.pdf