Matričný úrad

Matričný úrad

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Matričný úrad

Matričný úrad Liptovská Sielnica vedie evidenciu a archív od roku 1907 po súčasnosť pre obce: Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Kvačany, Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Bukovina, Bobrovník.

Stránkové hodiny: pondelok 8,00 - 15,00, streda 8,00 - 16,00, piatok 8,00 - 12,00

kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221, obecls@liptsielnica.sk

Nazeranie do matričných kníh, zostavovanie rodokmeňov je potrebné nahlásiť vopred.

Vykonávanie občianskych obradov uzavretia manželstva Matričného úradu v Liptovskej Sielnici je každá PÁRNA SOBOTA od 13,00 do 18,00 hod.. Termín potvrdenia na vykonanie obradu (sobáš) je potrebné si nahlásiť a objednať na matričnom úrade pred potvrdením objednávky svadobnej sály!

 

Matrika (lat.) je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú výpisy z nej, tj. rodný list, sobášny list, úmrtný list. Miestna príslušnosť matričného úradu je v zmysle zákona o matrikách podľa miesta matričnej udalosti čiže narodenia, sobáša a úmrtia, nie podľa trvalého bydliska občana.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie jednotlivo za každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná v rámci obvodu.

Matričný úrad:

V zmysle § 7 zákona č. 124/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, od 1.10.2015 vstúpilo do platnosti fungovanie elektronickej matriky.

Elektronická matrika je špecializovaným portálom, na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan SR, cudzinec prihlásený na pobyt na území SR, alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území SR, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík.

Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods.1,2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK