Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Matričný úrad Liptovská Sielnica vedie evidenciu a archív od roku 1923 po súčasnosť pre obce: Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Kvačany, Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Bukovina, Bobrovník.

Stránkové hodiny: pondelok 8,00 - 14,00, streda 8,00 - 15,00, piatok 8,00 - 12,00 hod.

Ak chcete navštíviť matričný úrad osobne, vždy si vopred zavolajte, vždy sa k vašej spokojnosti dohodneme!

kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221, obecls@liptsielnica.sk

Nazeranie do matričných kníh, zostavovanie rodokmeňov je potrebné nahlásiť vopred.

Vykonávanie občianskych obradov uzavretia manželstva Matričného úradu v Liptovskej Sielnici je každá PÁRNA SOBOTA od 13,00 do 18,00 hod.. Termín potvrdenia na vykonanie obradu (sobáš) je potrebné si nahlásiť a objednať na matričnom úrade pred potvrdením objednávky svadobnej sály!

 

Matrika (lat.) je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú výpisy z nej, tj. rodný list, sobášny list, úmrtný list. Miestna príslušnosť matričného úradu je v zmysle zákona o matrikách podľa miesta matričnej udalosti čiže narodenia, sobáša a úmrtia, nie podľa trvalého bydliska občana.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie jednotlivo za každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná v rámci obvodu.

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič maloletý,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách.

V zmysle § 7 zákona č. 124/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, od 1.10.2015 vstúpilo do platnosti fungovanie elektronickej matriky.

Elektronická matrika je špecializovaným portálom, na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan SR, cudzinec prihlásený na pobyt na území SR, alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území SR, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík.

Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods.1,2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.