Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

VZN obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.03.2023

VZN 4-2017 MŠ 1.3.23 - dodatok 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 743,9 kB
Vložené: 31. 1. 2023

r. 2022

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO - účinnosť od 01.01.2023

VZN 2-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 976,88 kB
Vložené: 16. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadni - účinnosť od 13.03.2022

Dodatok č. 1 VZN obce Liptovská Sielnica č. 1_2021 o nakladaní .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 868,85 kB
Vložené: 25. 2. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.03.2022, zrušené k 28.02.2023

dodatok č. 2 k VZN č. 4-20217 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,97 kB
Vložené: 31. 1. 2023

r. 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi - účinnosť od 01.01.2022

VZN č. 1-2021 - o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,94 MB
Vložené: 15. 12. 2021

r. 2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.03.2020

VZN 1-2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Vložené: 29. 2. 2020

VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadmi v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2021, zrušené k 31.12.2021

VZN 2-2020 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,6 MB
Vložené: 15. 12. 2021

r. 2019

VZN č. 1/2019 o zmene VZN č. 3/2011 - prevádzkový poriadok pohrebiska - účinnosť od 14.05.2019

VZN 1-2019 pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,73 MB
Vložené: 23. 7. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 1.9.2019 - zrušené 28.02.2022

Dodatok č. 1 k VZN 4-2017 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,63 kB
Vložené: 28. 1. 2022

VZN č. 2/2019 obce Liptovská Sielnica o miestnom poplatku za rozvoj - účinnosť od 01.01.2020

VZN 2 -2019 poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1004,96 kB
Vložené: 29. 11. 2019

r. 2018

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - účinnosť od 15.06.2018

VZN 1-2018- dotácie z rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,27 kB
Vložené: 5. 6. 2018

r. 2017

VZN č. 1/2017

ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.07.2017
VZN č. 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,7 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2017

o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane - účinnosť od 17.07.2017
VZN č. 2-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 667,63 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 3/2017

ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017
VZN č. 3-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,87 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 4/2017

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017
VZN č. 4-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 994,92 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 5/2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - účinnosť od 16.11.2017
VZN č. 5-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,5 kB
Vložené: 24. 10. 2018

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017.pdf
bj24-fin-zabezpeka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Vložené: 17. 2. 2018

r. 2016

VZN č. 1/2016

obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom - účinnosť od 01.07.2016 - zrušené k 31.12.2020
VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 2/2016

obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2017
VZN č. 2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2015

VZN č. 1/2015

obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp - účinnosť od 10.03.2015
VZN č. 1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,71 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2015

obce Liptovská Sielnica, ktorým sa zrušuje VZN obce Liptovská Sielnica č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobavania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.03.2015
VZN č. 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,25 kB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN 3/2015, ktorým sa určuje výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa - účinnosť od 10.06.2015

VZN 3 -2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,31 kB
Vložené: 5. 4. 2018

r. 2014

VZN č. 1/2014

o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - zrušené k 10.03.2015
VZN č. 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu

obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 25.11.2014
VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,55 kB
Vložené: 14. 2. 2018

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2015
Dodatok č. 1-2014 k VZN č. 1-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2013

VZN č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom v Liptovskej Sielnici na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 16.02.2013
VZN č. 1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2012

VZN č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 1.1.2013
VZN č. 1-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,52 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2011

VZN č. 1/2011

o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody - účinnosť od 14.04.2011
VZN č. 1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2011

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica - zrušené k 01.12.2017
VZN č. 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 3/2011

prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.11.2011
VZN č. 3-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,42 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 4/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 31.12.2012
VZN č. 4-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,4 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2010

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2011

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,07 MB
Vložené: 24. 10. 2018

Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje výška dane za ubytovanie - zrušené k 31.12.2011

dodatok č. 1-2010 k VZN č. 1-2008 daň za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2009

VZN č. 1/2009

o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti - účinnosť od 01.03.2009
VZN č. 1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2009

o určení pravidiel času predaja a prevádzky služieb v obci - účinnosť od 01.03.2009
VZN č. 2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,11 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 3/2009

trhový poriadok obce - účinnosť od 15.05.2009
VZN č. 3-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 17.07.2017

VZN č. 4-2009 o vymedzení miest volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2008

VZN č. 5/2008 o príspevkoch zákonných zástupcov v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica - zrušené k 01.09.2011

VZN č. 5-2008 o príspevkoch zákonných zástupcov v MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,22 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 6/2008

ktorým sa upravujú podmienky chovu vodenia a držania psov - účinnosť od 01.01.2009
VZN č. 6-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,72 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 3/2008

o poskytovaní dotácii z rozpočtu - zrušené k 14.06.2018
VZN č. 3-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 31.12.2011

VZN č.1-2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,61 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2008

o čistote a verejnom poriadku na území obce - účinnosť od 01.01.2009
VZN č. 2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,69 MB
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 4/2008

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2009
VZN č. 4-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB
Vložené: 24. 10. 2018

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 30 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 31/18 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 31/18 °C
utorok 16. 7. silný dážď 33/18 °C