Navigácia

Obsah

Tlačivá

DROBNÉ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 505x | 15.02.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 434x | 15.02.2018

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 451x | 15.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa Stiahnuté: 496x | 15.02.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 434x | 15.02.2018

PES

Evidenčný list psa Stiahnuté: 418x | 15.02.2018

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 419x | 15.02.2018

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 384x | 15.02.2018

UBYTOVANIE

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 460x | 15.02.2018

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 379x | 15.02.2018

MIESTNY POPLATOK ZA TKO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu Stiahnuté: 430x | 15.02.2018

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva Stiahnuté: 398x | 15.02.2018

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 436x | 15.02.2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona Stiahnuté: 426x | 15.02.2018

PODUJATIA

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 403x | 15.02.2018

OVZDUŠIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 380x | 15.02.2018

SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 412x | 15.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 423x | 15.02.2018

Stránka

  • 1