Navigácia

Obsah

Tlačivá

DROBNÉ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 495x | 15.02.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 425x | 15.02.2018

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 444x | 15.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa Stiahnuté: 483x | 15.02.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 422x | 15.02.2018

PES

Evidenčný list psa Stiahnuté: 404x | 15.02.2018

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 409x | 15.02.2018

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 375x | 15.02.2018

UBYTOVANIE

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 448x | 15.02.2018

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 372x | 15.02.2018

MIESTNY POPLATOK ZA TKO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu Stiahnuté: 418x | 15.02.2018

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva Stiahnuté: 388x | 15.02.2018

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 425x | 15.02.2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona Stiahnuté: 413x | 15.02.2018

PODUJATIA

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 393x | 15.02.2018

OVZDUŠIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 369x | 15.02.2018

SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 400x | 15.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 412x | 15.02.2018

Stránka

  • 1