Navigácia

Obsah

Všeobecno záväzné nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2008

VZN č. 6/2008

ktorým sa upravujú podmienky chovu vodenia a držania psov - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 6-2008.pdf Stiahnuté: 316x | 24.10.2018

VZN č. 3/2008

o poskytovaní dotácii z rozpočtu - zrušené k 14.06.2018

VZN č. 3-2008.pdf Stiahnuté: 293x | 24.10.2018

VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 31.12.2011

VZN č.1-2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf Stiahnuté: 242x | 24.10.2018

VZN č. 2/2008

o čistote a verejnom poriadku na území obce - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 2-2008.pdf Stiahnuté: 326x | 24.10.2018

VZN č. 4/2008

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 4-2008.pdf Stiahnuté: 358x | 24.10.2018

Stránka