Navigácia

Obsah

Všeobecno záväzné nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2014

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu

obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 25.11.2014

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu.pdf Stiahnuté: 360x | 14.02.2018

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2015

Dodatok č. 1-2014 k VZN č. 1-2012.pdf Stiahnuté: 424x | 24.10.2018

r. 2013

VZN č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom v Liptovskej Sielnici na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 16.02.2013

VZN č. 1-2013.pdf Stiahnuté: 333x | 24.10.2018

r. 2012

VZN č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 1.1.2013

VZN č. 1-2012.pdf Stiahnuté: 586x | 24.10.2018

r. 2011

VZN č. 1/2011

o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody - účinnosť od 14.04.2011

VZN č. 1-2011.pdf Stiahnuté: 467x | 24.10.2018

VZN č. 2/2011

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica - zrušené k 01.12.2017

VZN č. 2-2011.pdf Stiahnuté: 348x | 24.10.2018

VZN č. 3/2011

prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.11.2011

VZN č. 3-2011.pdf Stiahnuté: 362x | 24.10.2018

VZN č. 4/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 31.12.2012

VZN č. 4-2011.pdf Stiahnuté: 354x | 24.10.2018

r. 2010

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2011

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf Stiahnuté: 284x | 24.10.2018

Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje výška dane za ubytovanie - zrušené k 31.12.2011

dodatok č. 1-2010 k VZN č. 1-2008 daň za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 198x | 24.10.2018

r. 2009

VZN č. 1/2009

o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti - účinnosť od 01.03.2009

VZN č. 1-2009.pdf Stiahnuté: 252x | 24.10.2018

VZN č. 2/2009

o určení pravidiel času predaja a prevádzky služieb v obci - účinnosť od 01.03.2009

VZN č. 2-2009.pdf Stiahnuté: 246x | 24.10.2018

VZN č. 3/2009

trhový poriadok obce - účinnosť od 15.05.2009

VZN č. 3-2009.pdf Stiahnuté: 233x | 24.10.2018

VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 17.07.2017

VZN č. 4-2009 o vymedzení miest volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf Stiahnuté: 176x | 24.10.2018

r. 2008

VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - zrušené k 31.12.2011

VZN č.1-2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf Stiahnuté: 191x | 24.10.2018

VZN č. 2/2008

o čistote a verejnom poriadku na území obce - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 2-2008.pdf Stiahnuté: 264x | 24.10.2018

VZN č. 3/2008

o poskytovaní dotácii z rozpočtu - zrušené k 14.06.2018

VZN č. 3-2008.pdf Stiahnuté: 240x | 24.10.2018

VZN č. 4/2008

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 4-2008.pdf Stiahnuté: 304x | 24.10.2018

VZN č. 5/2008 o príspevkoch zákonných zástupcov v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica - zrušené k 01.09.2011

VZN č. 5-2008 o príspevkoch zákonných zástupcov v MŠ.pdf Stiahnuté: 177x | 24.10.2018

VZN č. 6/2008

ktorým sa upravujú podmienky chovu vodenia a držania psov - účinnosť od 01.01.2009

VZN č. 6-2008.pdf Stiahnuté: 239x | 24.10.2018

Stránka