Navigácia

Obsah

Všeobecno záväzné nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.03.2022

dodatok č. 2 k VZN č. 4-20217 MŠ.pdf Stiahnuté: 44x | 28.01.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadni - účinnosť od 13.03.2022

Dodatok č. 1 VZN obce Liptovská Sielnica č. 1_2021 o nakladaní .pdf Stiahnuté: 38x | 25.02.2022

r. 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi - účinnosť od 01.01.2022

VZN č. 1-2021 - o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 70x | 15.12.2021

r. 2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.03.2020

VZN 1-2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf Stiahnuté: 212x | 29.02.2020

VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadmi v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2021, zrušené k 31.12.2021

VZN 2-2020 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 117x | 15.12.2021

VZN č. 3/2020 - Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2021

VZN č. 3_2020 - Dodatok č. 4, ktorým sa menía dopĺňa VZN č. 1_2.pdf Stiahnuté: 121x | 17.12.2020

r. 2019

VZN č. 1/2019 o zmene VZN č. 3/2011 - prevádzkový poriadok pohrebiska - účinnosť od 14.05.2019

VZN 1-2019 pohrebisko.pdf Stiahnuté: 536x | 23.07.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 1.9.2019 - zrušené 28.02.2022

Dodatok č. 1 k VZN 4-2017 MŠ.pdf Stiahnuté: 242x | 28.01.2022

VZN č. 2/2019 obce Liptovská Sielnica o miestnom poplatku za rozvoj - účinnosť od 01.01.2020

VZN 2 -2019 poplatok za rozvoj.pdf Stiahnuté: 219x | 29.11.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 v znení dodatku č. 1/2014 a dodatku č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2020

dodatok č. 3 k VZN 1-2012.pdf Stiahnuté: 244x | 29.11.2019

r. 2018

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - účinnosť od 15.06.2018

VZN 1-2018- dotácie z rozpočtu.pdf Stiahnuté: 438x | 05.06.2018

r. 2017

VZN č. 1/2017

ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.07.2017

VZN č. 1-2017.pdf Stiahnuté: 447x | 24.10.2018

VZN č. 2/2017

o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane - účinnosť od 17.07.2017

VZN č. 2-2017.pdf Stiahnuté: 1601x | 24.10.2018

VZN č. 3/2017

ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017

VZN č. 3-2017.pdf Stiahnuté: 427x | 24.10.2018

VZN č. 4/2017

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017

VZN č. 4-2017.pdf Stiahnuté: 457x | 24.10.2018

VZN č. 5/2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - účinnosť od 16.11.2017

VZN č. 5-2017.pdf Stiahnuté: 1049x | 24.10.2018

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017.pdf

bj24-fin-zabezpeka.pdf Stiahnuté: 1153x | 17.02.2018

r. 2016

VZN č. 1/2016

obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom - účinnosť od 01.07.2016 - zrušené k 31.12.2020

VZN č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 498x | 17.12.2020

VZN č. 2/2016

obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2017

VZN č. 2-2016.pdf Stiahnuté: 474x | 24.10.2018

r. 2015

VZN č. 1/2015

obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp - účinnosť od 10.03.2015

VZN č. 1-2015.pdf Stiahnuté: 497x | 24.10.2018

Stránka