Navigácia

Obsah

Všeobecno záväzné nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2018

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - účinnosť od 15.06.2018

VZN 1-2018- dotácie z rozpočtu.pdf Stiahnuté: 74x | 05.06.2018

r. 2017

VZN č. 1-2017

ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.07.2017

VZN č. 1-2017.pdf Stiahnuté: 118x | 14.02.2018

VZN č. 2-2017

o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane - účinnosť od 17.07.2017

VZN č. 2-2017.pdf Stiahnuté: 141x | 20.02.2018

VZN č. 3-2017

ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017

VZN č. 3-2017.pdf Stiahnuté: 95x | 14.02.2018

VZN č. 4-2017

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017

VZN č. 4-2017.pdf Stiahnuté: 120x | 14.02.2018

VZN č. 5-2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - účinnosť od 16.11.2017

VZN č. 5-2017.pdf Stiahnuté: 118x | 20.02.2018

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017.pdf

bj24-fin-zabezpeka.pdf Stiahnuté: 133x | 17.02.2018

r. 2016

VZN č. 1-2016

obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom - účinnosť od 01.07.2016

VZN č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 106x | 14.02.2018

VZN č. 2-2016

obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2017

VZN č. 2-2016.pdf Stiahnuté: 124x | 28.05.2018

r. 2015

VZN č. 1-2015

obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp - účinnosť od 10.03.2015

VZN č. 1-2015.pdf Stiahnuté: 104x | 14.02.2018

VZN č. 2-2015

obce Liptovská Sielnica, ktorým sa zrušuje VZN obce Liptovská Sielnica č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobavania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.03.2015

VZN č. 2-2015.pdf Stiahnuté: 107x | 14.02.2018

VZN 3/2015, ktorým sa určuje výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa - účinnosť od 10.06.2015

VZN 3 -2015.pdf Stiahnuté: 81x | 05.04.2018

r. 2014

VZN č. 1-2014

o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 20.11.2014

VZN č. 1-2014.pdf Stiahnuté: 97x | 14.02.2018

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu

obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 25.11.2014

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu.pdf Stiahnuté: 94x | 14.02.2018

Dodatok č. 1-2014 k VZN č. 1-2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2015

Dodatok č. 1-2014 k VZN č. 1-2012.pdf Stiahnuté: 92x | 14.02.2018

r. 2013

VZN č. 1-2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom v Liptovskej Sielnici na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.03.2009

VZN č. 1-2013.pdf Stiahnuté: 94x | 14.02.2018

r. 2012

VZN č. 1-2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 1.1.2013

VZN č. 1-2012.pdf Stiahnuté: 121x | 14.02.2018

r. 2011

VZN č. 1-2011

o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody - účinný od 14.04.2011

VZN č. 1-2011.pdf Stiahnuté: 100x | 14.02.2018

VZN č. 2-2011

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Sielnica - platné do 30.11.2017

VZN č. 2-2011.pdf Stiahnuté: 92x | 14.02.2018

VZN č. 3-2011

prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.11.2011

VZN č. 3-2011.pdf Stiahnuté: 103x | 14.02.2018

Stránka