Navigácia

Obsah

Starosta obce

Igor Guráň - starosta obce, Liptovská Sielnica č. 69

kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221, 0918/276 402 - osobne

e-mail: obecls@liptsielnica.skigor.guran@gmail.com

 

JUDr. Mgr. Jaroslav Magura - zástupca starostu, Liptovská Sielnica č.163

kontakt: 0905/603 036 - osobne, 044/55 97 211, 0911/930 221

e-mail: jaromagura@gmail.com, obecls@liptsielnica.sk

poverenie na zastupovanie 

 

    Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. V minulosti sa najvyšší predstaviteľ obce nazýval richtár.

Starosta je štatutárnym zástupcom obce. Svoju právomoc vykonáva v určitých činnostiach samostatne alebo spolu s obecným zastupiteľstvom. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Taktiež môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom (tzv. sistačné právo).

Starostu zastupuje zástupca starostu, je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie.