Navigácia

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva (OZ)

     

 • Ing. Igor Rendek - zástupca starostu, poslanec, Liptovská Sielnica č. 51
 • Milan Furgaľák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 133
 • JUDr. Mgr. Jaroslav Magura - poslanec, Liptovská Sielnica č. 163       
 • Eva Mrázová - poslankyňa, Liptovská Sielnica č. 119                                
 • Peter Rakučák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 139                           
 • Ing. Peter Weber - poslanec, Liptovská Sielnica č. 172  
 • Ing. Ján Hrušovský - poslanec, Liptovská Sielnica č. 156                                   

Obecné zastupiteľstvo: e-mail: obecls@liptsielnica.sk

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ v Liptovskej Sielnici.pdf        

Plán konania zasadnutí OZ na I. polrok 2018

Plán konania zasadnutí OZ na II. polrok 2018

 

Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý zastupuje občanov  v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov:

 • Európsky parlament - na úrovni Európskej únie,
 • Národná rada Slovenskej republiky - na celoštátnej úrovni,
 • zastupiteľstvá samosprávnych krajov - na úrovni samosprávneho kraja,
 • obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá - na úrovni obce, mesta, alebo mestskej časti Bratislavy alebo Košíc.

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Spravidla rozhodujú v zbore hlasovaním.

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávneho celku.

Podľa toho o aký samosprávny celok ide poznáme obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo a zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

 1. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 2. Mandát poslanca zaniká:
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  8. v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
  9. zrušením obce alebo
  10. smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

      3. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne                oznámiť obci .

      4.  Poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 2. interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 4. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
 5. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.