Navigácia

Obsah

Komisie obce Liptovská Sielnica                   

Komisia na ochranu verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici                 

Predseda komisie: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura, zástupca starostu, poslanec                    

Členovia komisie:   Peter Rakučák, poslanec                                                                                                                           Ing. Igor Rendek, poslanec

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2021 zo dňa 31.03.2022

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020 zo dňa 27.05.2021

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019 zo dňa 21.05.2020

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018 zo dňa 25.04.2019   

Kultúrna komisia obce Liptovská Sielnica:  

Predseda komisie: Stanislav Gežík, poslanec

Členovia komisie:    Milan Furgaľák                                                                                                                                            Michaela Gežíková                                                                                                                                    Ing. Jana Chebenová                                                                                                                                  Mgr. Viera Kunová                                                                                                                                      Eva Mrázová 

Plán podujatí na rok 2020 

-  Plán podujatí na rok 2019                              

-  Zápisnica č. 1 zo dňa 3.2.2019

-  Správa o činnosti za rok 2019

Komisia verejného poriadku obce Liptovská Sielnica:

Predseda komisie: Peter Halahija, poslanec

Členovia komisie:   Ján Kubík, poslanec                                                                                                                                   Peter Rakučák, poslanec                                                                                                                           Roman Hajdúch                                                                                                                                          Ondrej Uličný                                                                                                                                               František Zmoray                                                                                                                                      

Plán činnosti Komisie verejného poriadku na rok 2019

Zápisnica č. 1 zo dňa 16.2.2019

Zápisnica č. 2 zo dňa 11.5.2019

Zápisnica č. 3, 4 zo dňa 9.11.2019

 

Stavebná komisia obce Liptovská Sielnica:

Predseda komisie: Peter Rakučák, poslanec 

Členovia komisie:   Stanislav Gežík, poslanec

                                  Peter Halahija, poslanec

                                 Ján Kubík, poslanec                                                                                                                                                                                                                                                                        Štatút stavebnej komisie obce Liptovská Sielnica 

 

Obecné zastupiteľstvo si môže (ale nemusí) zriadiť svoje poradné a kontrolné orgány. Takými sú komisie obecného zastupiteľstva. Ich prínos je v tom, že môžu podrobnejšie rozobrať jednotlivé otázky, ku ktorým následne obecné zastupiteľstvo v pléne zaujme konečné stanovisko. Prispieva sa tým k systematickosti, efektívnosti  a odbornosti rozhodovania. Poslanie komisí je v podstate dvojakého druhu:

1. preberanie otázok a materiálov, ktoré budú predmetom rokovania OZ, čiže iniciatíva zhora nadol,

2. prinášanie iniciatívy zdola, teda z úrovne obyvateľov obce, na prerokovanie a rozhodnutie v OZ, čiže iniciatíva zdola nahor.

Komisie obecného zastupiteľstva si môže obecné zastupiteľstvo zriadiť ako trvalé alebo aj dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Môžu mať rôzne odborné a vecné zameranie podľa miestnych podmienok a potrieb, pričom môžu byť zložené z poslancov aj neposlancov.