Navigácia

Obsah

Komisie obce Liptovská Sielnica                   

Komisia na ochranu verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici                 

Predseda komisie: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura, poslanec                    

Členovia komisie:   Stanislav Gežík, poslanec                                                                                                                         Tomáš Halahija, poslanec

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2021 zo dňa 31.03.2022

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020 zo dňa 27.05.2021

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019 zo dňa 21.05.2020

Zápisnica z preskúmania Oznámenia funkcií a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018 zo dňa 25.04.2019   

Kultúrna komisia obce Liptovská Sielnica:  

Predseda komisie: Alica Fajčíková, poslankyňa

Členovia komisie: Katarína Grochalová, poslankyňa

                                Ing. Ivana Gežíková

                                Ing. Janka Potočková

                                Ing. Anežka Doblejová   

 

Komisia pre šport a mládež OZ Liptovská Sielnica:

Predseda komisie:  Tomáš Halahija, poslanec

Členovia komisie:                                                                                                                                                            

 

Obecné zastupiteľstvo si môže (ale nemusí) zriadiť svoje poradné a kontrolné orgány. Takými sú komisie obecného zastupiteľstva. Ich prínos je v tom, že môžu podrobnejšie rozobrať jednotlivé otázky, ku ktorým následne obecné zastupiteľstvo v pléne zaujme konečné stanovisko. Prispieva sa tým k systematickosti, efektívnosti  a odbornosti rozhodovania. Poslanie komisí je v podstate dvojakého druhu:

1. preberanie otázok a materiálov, ktoré budú predmetom rokovania OZ, čiže iniciatíva zhora nadol,

2. prinášanie iniciatívy zdola, teda z úrovne obyvateľov obce, na prerokovanie a rozhodnutie v OZ, čiže iniciatíva zdola nahor.

Komisie obecného zastupiteľstva si môže obecné zastupiteľstvo zriadiť ako trvalé alebo aj dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Môžu mať rôzne odborné a vecné zameranie podľa miestnych podmienok a potrieb, pričom môžu byť zložené z poslancov aj neposlancov.