Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

   Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

     Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú              s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
     
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 
V súčasnej dobe prebieha voľba na hlavného kontrolóra obce.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 04.07.2022 - neúspešná voľba.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 29.09.2022 - neprihlásený žiaden kandidát.
 

r. 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 67x | 12.11.2021

r. 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 Stiahnuté: 56x | 16.11.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 Stiahnuté: 48x | 16.11.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 227x | 28.10.2020

r. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 Stiahnuté: 152x | 16.01.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 Stiahnuté: 148x | 18.08.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 186x | 27.11.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 101x | 08.06.2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 Stiahnuté: 47x | 25.02.2022

r. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 Stiahnuté: 361x | 05.02.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 Stiahnuté: 224x | 28.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 183x | 27.11.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 163x | 11.05.2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 Stiahnuté: 183x | 18.08.2020

r. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 Stiahnuté: 465x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 413x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 232x | 16.05.2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 Stiahnuté: 237x | 15.10.2019

r. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017 Stiahnuté: 403x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 369x | 30.05.2018

Stránka