Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

VZN obce

Všeobecno záväzné nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území danej obce.

r. 2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.03.2020

VZN 1-2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 29. 2. 2020

VZN č. 2/2020 o nákladaní s odpadmi v obci Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2021

VZN 2-2020 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,6 MB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 3/2020 - Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2021

VZN č. 3_2020 - Dodatok č. 4, ktorým sa menía dopĺňa VZN č. 1_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,12 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 17. 12. 2020

r. 2019

VZN č. 1/2019 o zmene VZN č. 3/2011 - prevádzkový poriadok pohrebiska - účinnosť od 14.05.2019

VZN 1-2019 pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,73 MB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 23. 7. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 1.9.2019

Dodatok č. 1 k VZN 4-2017 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,63 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 8. 8. 2019

VZN č. 2/2019 obce Liptovská Sielnica o miestnom poplatku za rozvoj - účinnosť od 01.01.2020

VZN 2 -2019 poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1004,96 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 29. 11. 2019

r. 2018

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - účinnosť od 15.06.2018

VZN 1-2018- dotácie z rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,27 kB
Stiahnuté: 365×
Vložené: 5. 6. 2018

r. 2017

VZN č. 1/2017

ktorým za zrušuje VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 17.07.2017
VZN č. 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,7 kB
Stiahnuté: 373×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2017

o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane - účinnosť od 17.07.2017
VZN č. 2-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 667,63 kB
Stiahnuté: 1,406×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 3/2017

ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017
VZN č. 3-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,87 kB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 4/2017

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - účinnosť od 01.12.2017
VZN č. 4-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 994,92 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 5/2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - účinnosť od 16.11.2017
VZN č. 5-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,5 kB
Stiahnuté: 944×
Vložené: 24. 10. 2018

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017

Zásady zloženia, použitia a vysporiadania finančnej zábezpeky za užívanie nájomných bytov obce Liptovská Sielnica z 30.10.2017.pdf
bj24-fin-zabezpeka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 1,055×
Vložené: 17. 2. 2018

r. 2016

VZN č. 1/2016

obce Liptovská Sielnica o nakladaní s komunálnym odpadom - účinnosť od 01.07.2016 - zrušené k 31.12.2020
VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č. 2/2016

obce Liptovská Sielnica o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 01.01.2017
VZN č. 2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 384×
Vložené: 24. 10. 2018

r. 2015

VZN č. 1/2015

obce Liptovská Sielnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp - účinnosť od 10.03.2015
VZN č. 1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,71 kB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN č. 2/2015

obce Liptovská Sielnica, ktorým sa zrušuje VZN obce Liptovská Sielnica č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobavania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - účinnosť od 10.03.2015
VZN č. 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,25 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 24. 10. 2018

VZN 3/2015, ktorým sa určuje výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa - účinnosť od 10.06.2015

VZN 3 -2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,31 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 5. 4. 2018

r. 2014

VZN č. 1/2014

o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania pitnou vodou v katastri obce Liptovská Sielnica - zrušené k 10.03.2015
VZN č. 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 24. 10. 2018
Zobrazeno 1-20 z 40