Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Ing. Proč Rudolf  - od 01.05.2017 hlavný kontrolór obce Liptovská Sielnica

kontakt: Liptovská Sielnica 91

e-mail: procovci@citycom.sk, 044/55 97 211, 0915/032 503 - osobne

   Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

     Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú              s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
     
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

r. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023

K - stanovisko k rozpočtu na rok 2021 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,27 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 28. 10. 2020

r. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

K - plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,67 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 16. 1. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

K - Plán kontrólnej činnosti II.polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,24 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 18. 8. 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022

K - stanovisko k rozpočtu 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,71 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 27. 11. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020

stanovisko HK k Návrhu ZÚ za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,78 MB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 8. 6. 2021

r. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

K - plán práce na 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 5. 2. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

plán kontr. činnosti II. porok 2019 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,16 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 28. 6. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021

K - stanovisko k Ro 2019 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 613,73 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 27. 11. 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019

K - odborné stanovisko k záv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 601,1 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 11. 5. 2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019

Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,46 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 18. 8. 2020

r. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,34 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018

Odborné stanovisko ZU 2018 LS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,34 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 16. 5. 2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

K - spáva o kontrolnej činnosti za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,97 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 15. 10. 2019

r. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,67 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017

K - správa záverečný účet 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,73 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 30. 5. 2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017

K - sprava o cinnosti 2.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,57 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 27. 11. 2019

r. 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,51 kB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 13. 2. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,65 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,04 kB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 13. 2. 2018
Zobrazeno 1-20 z 31