Navigácia

Obsah

Organizácie

Materská škola ,,Sielníčkovo"

032 23 Liptovská Sielnica 78

 

Riaditeľka:  Mgr. Perunová Slavomíra

učiteľka: Bc. Katarína Kojšová

školníčka: Silvia Gežíková

kuchárka: Bc. Jana Juráňová

Kontakt: 0910/477 699, msliptovskasielnica@gmail.com  

Konzultačné hodiny: utorok, streda 10,45 - 11,15 hod., prípadne podľa dohody

Prevádzka materskej školy: 6,45 - 16,00 hod.

 

Rada školského zariadenia v MŠ 2022/2023:

JUDr. Katarína Borovič Černáková - predseda RŠZ, rodič

Bc. Katarína Kojšová - pedagogický zamestnanec

Silvia Gežíková - nepedagogický zamestnanec

Veronika Patryláková - rodič

Ing. Viera Staroňová - poslanec obecného zastupiteľstva

 

Rodičovský príspevok:

číslo účtu: SK19 5600 0000 0016 2032 8001 Prima banka Slovensko a.s. Liptovský Mikuláš

škôlkári: 12,50 (rodičovský príspevok) + 2,50 (prevádzkové náklady) = 15,00 €

predškoláci: len 2,50 € (prevádzkové náklady)

VS: podľa pridelenia napr: 052022

KS: 0968

poznámka: MŠ - priezvisko dieťaťa mesiac/rok

Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa daného mesiaca.

Stravné:

číslo účtu: SK90 1111 0000 0017 2267 6007 UniCredit Bank a.s. Liptovský Mikuláš

VS: opačne ako je pridelený rodičovský príspevok napr. 202205

KS: 0968

poznámka: stravné - priezvisko dieťaťa mesiac/rok

Stravné je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

 

Dokumenty:

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení :

Správa za školský rok 2020-2021

Správa za školský rok 2019-2020

Správa za školský rok 2018-2019

Správa za školský rok 2017-2018

Správa za školský rok 2016-2017

Správa za školský rok 2015-2016

 

Vzdelávanie zamestnancov materskej školy:

Aktualizačné vzdelávanie 19.04.2022 - Predčitateľská gramotnosť v MŠ - vyhodnotenie

Aktualizačné vzdelávanie 31.08.2022 - Interaktívna tabuľa a softvér Activlnspire -vyhodnotenie 

    

Detičky z materskej školy dávajú všetkým na známosť, že vyhrali s projektom ,,Interaktívne ihrisko v Sielničkove s ekologickou záhradkou,, grant od Nadácie Tesco v hodnote 1.300,- €.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, ktorí za náš projekt hlasovali....

MŠ - grant Tesco

takto bude vyzerať nové ihrisko