Navigácia

Obsah

Kostol Narodenia Panny Márie Liptovská Sielnica

     Torzo kostola Narodenia Panny Márie je zďaleka viditeľným a vyhľadávaným miestom na brehu Liptovskej Mary. Ide o jeden z najstarších kostolov na Liptove. Po vzniku Liptovskej župy sa práve tu konali župné zasadnutia. Prvá úprava kostola sa uskutočnila okolo roku 1300. Kostol prešiel gotickou úpravou v roku 1520. Definitívnu podobu získal kostolík renesančnou prestavbou v rokoch 1630 - 1635, kedy prelomili múr medzi hlavnou a južnou loďou arkádovými oblúkmi a z južnej strany pristavali nízku masívnu vežu, v rokoch 1646 až 1672 baroková úprava. Od reformácie do roku 1648  bol kostol evanjelický.

Pri stavbe vodnej priehrady Liptovská Mara v rokoch 1965 - 1975 bol staticky narušený kostol zbúraný, dochovala sa len veža zo 17. storočia. Veža má hladkú fasádu a zvonovitú šindľovú cibuľu. Po dôkladnom výskume, ktorý objasnil stavebný vývoj kostolíka a priniesol aj objav základov ranorománskeho predchodcu, boli v rokoch 1973 - 1974 odobrané všetky cenné stavebné i ozdobné prvky, časti zariadenia i fresky, ktoré mali byť použité pri výstavbe kópie chrámu. K jej výstavbe v areáli Skanzenu liptovskej dediny v Pribyline sa však pristúpilo až po niekoľkých rokoch, počas ktorých boli niektoré uložené originálne časti zničené, či sa ,,stratili“. Kópia kostolíka bola dokončená až v roku 1998.

 

 

Evanjelický kostol Liptovská Sielnica

     V roku 1975 vodná priehrada Liptovská Mara zatopila 13 obcí, medzi nimi aj Liptovskú Sielnicu. Zostala len veža kostola a rímskokatolícka fara. Novovybudovanej obci chýbal evanjelický kostol a tak si ho Sielničania postavili a 5. augusta 2012 otvorili dvere veriacim, ktorí prišli, aby si pripomenuli históriu stavby nového kostola a poďakovali Pánu Bohu, že majú miesto, kde môžu počúvať Božie slovo, spievať, modliť sa a tvoriť jednu spoločnú kresťanskú rodinu. Evanjelický a. v. farský úrad spravuje Mgr. Dušan Brehuv, námestný farár Liptovská Sielnica.

Kontakt: 044/55 97 293              

www.ecav.sk

 

LS kostol

                                              Kostol sv. Cyrila a Metoda Liptovská Sielnica

Farnosť Liptovské Matiašovce

     V rokoch 1991 až 1997 sa postavil v Liptovskej Sielnici nový kostol. Posvätil ho biskup František Tondra  a patrónmi sa stali svätí Cyril a Metod. Sielničania dnes majú jeden   z najnovších kostolov v Liptove.

5. júla si pripomíname príchod slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Občianske združenie SPREMNI (spolok pre materializmom nepoznačené individuá) a Farnosť sv. Ladislava Liptovské Matiašovce každoročne usporiadávajú medzinárodné podujatie ,,Odkazy“, ktoré majú za cieľ nájsť a prijať posolstvá - odkazy udalostí a osobností z dejín krajiny, ktoré sú dôležitým dedičstvom pre spoločenstvo kresťanov-katolíkov a ich budúce generácie.

LS organ

     Vďaka dobrým vzťahom sielnického organistu a vtedajšieho kaplána   v Novoti na Orave dostali Sielničania vzácny dar, historický píšťalový organ. Ten slúžil pôvodne veriacim v Zákamenom a po viac ako 40 rokoch poctivej služby ho darovali do susednej Novoti. Tamojšia farnosť získala nový zvukovo bohatší organ. Keďže ten starý tiež dostali do daru, farnosť ho rovnako darovala ďalej, na nové pôsobisko na Liptov. Organ vyrobili v roku 1897 v Budapešti majster Ország Sandor so synom.

Historický organ sa do moderného sielnického kostola nehodil a okrem generálnej opravy ho bolo  potrebné prestavať. Z tohto dôvodu Sielničania spustili projekt adopcie organových píšťal. Dobrodinci si mohli vybrať píšťalu a prispieť na jej opravu ľubovoľnou sumou. Tým štedrejším nechali vygravírovať na píšťalu aj ich meno, či meno rodiny alebo firmy. Pre projekt adopcie organa vytvorili atraktívnu a prehľadnú internetovú stránku, kde si mohli ľudia priamo vybrať svoju píšťalu. Každý darca potom dostal certifikát o adopcii a ich kópie budú zviazané do knihy, ktorú uložia k organu. Sielničania si tak môžu z kostola odnášať vďaka novému píšťalovému organu ešte hlbší a bohatší zážitok.

     Okrem dobrého pocitu sa ľudia môžu zapájať aj konkrétnym skutkom do stavby kostola  a nechať v ňom nezmazateľnú stopu. Farárom farnosti je Marcel Šiškovič.

 

Kostol sv. Ladislava Liptovské Matiašovce

úradné hodiny kancelárie farského úradu:

 

pondelok a piatok

 

nestránkové dni

utorok

 

po večernej omši do 18:30

streda

 

9:00-10:00, po večernej omši do 18:30

štvrtok

 

po večernej omši do 18:30

Kontakt:

 

0918/122 160, 044/55 97 262

e-mail: fumatias@citycom.sk

www.fara.sk/liptovske_matiasovce

www.facebook.com/faraliptovskematiasovce

 

     Jednou z najkrajších a najznámejších kultúrno-historických pamiatok Liptova je rímskokatolícky kostol sv. Ladislava v Liptovských Matiašovciach. Pôvabný kamenný kostolík označovaný ako ,,klenot Liptova,, je jednoloďová pôvodne gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 16. storočia. Nachádza sa vo fortifikovanom areáli s baštami a strieľňami. V interiéri sa nachádza ranobarokový oltár sv. Ladislava z polovice 17. storočia. Bočné oltáre sú zasvätené Nanebovzatiu Panny Márie z roku 1741, Piety z roku 1675 a Najsvätejšej Trojice z roku 1676. Kazateľnica pochádza z polovice 17. storočia, krsteľnica zo začiatku tohto storočia. V kostole sa nachádzajú patronátne lavice rodiny Maťašovských z roku 1682  a konca 17. storočia. Súčasťou kostola je aj krypta tejto zemianskej rodiny, patrónov kostola. Fasáda kostola je členená opornými piliermi, okná s renesančnými mrežami sú polkruhovo ukončené. Na fasáde sa nachádzajú zvyšky sgrafitovej výzdoby. Veža je ukončená barokovou helmicou s laternou. Opevnenie kostola je členené kruhovými baštami so šindľovými cibuľami.

Farárom farnosti od roku 1991 je Marcel Šiškovič.

     V roku 2013 sa začala rekonštrukcia farského kostola sv. Ladislava a to opravou krovu a výmenou strešnej krytiny. V nasledujúcich rokoch bude pokračovať opravou fasády, náterom zvonice, reštaurovaním oltárov a interiéru kostola.

číslo účtu Farnosti sv. Ladislava: SK10 0200 0000 0017 5690 6253

číslo účtu na reštaurovnie hlavného oltára  kostola: SK12 0200 0000 0019 1916 8399
 

Pane, odmeň dobrodincov a ich rodiny.

 

                         
 

 

Použitá literatúra: www.wikipedia.org, www.muzeum.sk, www.myregion.sk, www.wordpress.com, www.myliptov.sme.sk