Navigácia

Obsah

Tlačivá

DROBNÉ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 52x | 15.02.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 47x | 15.02.2018

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 46x | 15.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa Stiahnuté: 48x | 15.02.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 42x | 15.02.2018

PES

Evidenčný list psa Stiahnuté: 45x | 15.02.2018

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 46x | 15.02.2018

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 39x | 15.02.2018

UBYTOVANIE

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 50x | 15.02.2018

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 47x | 15.02.2018

MIESTNY POPLATOK ZA TKO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu Stiahnuté: 48x | 15.02.2018

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva Stiahnuté: 44x | 15.02.2018

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 47x | 15.02.2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona Stiahnuté: 43x | 15.02.2018

PODUJATIA

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 38x | 15.02.2018

OVZDUŠIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 43x | 15.02.2018

SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 38x | 15.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 44x | 15.02.2018

Stránka

  • 1